Begrepp och definitioner

SAMMANFATTNING AV CENTRALA BEGREPP I DATABASEN

Följande begrepps variabeldata finns tillgängliga i databasen. De definieras i enlighet med förteckningen nedan.

 

Begrepp

Definition

Handelsdefinitioner
Dagligvaruhandel Livsmedel, Tobak, Tidningar, Blommor, Systembolag, Apotekens receptfria och egenvårdsprodukter.
Sällanköpsvaruhandel Beklädnadshandel, Fritidsvaruhandel, Hemutrustningshandel, Övrig sällanköpsvaruhandel.
  Följande ingår ej i databasen: motorhandel (SNI 45), partihandel (SNI 46), bensinhandel (SNI 47.3), renodlad postorder/e-handel (SNI 47.91)
Omsättning dagligvaruhandel Omsättning per kommun inklusive moms, löpande priser, miljoner kronor.
Omsättning sällanköpsvaruhandel Omsättning per kommun inklusive moms, löpande priser, miljoner kronor.
Omsättning total detaljhandel Omsättning per kommun inklusive moms, löpande priser, miljoner kronor
Omsättningsutveckling dagligvaruhandel Omsättningsutveckling per kommun, procentuell förändring jämfört med föregående år
Omsättningsutveckling sällanköpsvaruhandel Omsättningsutveckling per kommun, procentuell förändring jämfört med föregående år
Omsättningsutveckling total detaljhandel Omsättningsutveckling per kommun, procentuell förändring jämfört med föregående år
Försäljningsindex dagligvaruhandel Faktisk omsättning dividerad med försäljningsunderlag i dagligvaruhandeln
Försäljningsindex sällanköpsvaruhandel Faktisk omsättning dividerad med försäljningsunderlag i sällanköpsvaruhandeln
Försäljningsindex total detaljhandel Faktisk omsättning dividerad med försäljningsunderlag i total detaljhandel
Jämförelseindex dagligvaruhandel Medianvärde för försäljningsindex i dagligvaruhandeln i respektive kommungrupp
Jämförelseindex sällanköpsvaruhandel Medianvärde för försäljningsindex i sällanköpsvaruhandeln i respektive kommungrupp
Jämförelseindex total detaljhandel Medianvärde för försäljningsindex i total detaljhandel i respektive kommungrupp
Sysselsatta dagligvaruhandeln Antal sysselsatta 16+ år inom dagligvaruhandeln
Sysselsatta sällanköpsvaruhandeln Antal sysselsatta 16+ år inom sällanköpsvaruhandeln
Sysselsatta total detaljhandel Antal sysselsatta 16+ år inom total detaljhandel
Andel av förvärvsarbetande Andelen sysselsatta inom detaljhandeln i relation till totala antalet förvärvsarbetande
Omsättning per sysselsatt Omsättning mkr per sysselsatt i detaljhandeln
   
Demografiska definitioner
FA-region En FA-region är en funktionell arbetsmarknadsregion inom vilken människor kan bo och arbeta utan att behöva göra alltför tidsödande resor. Indelningen är främst tänkt att användas vid regionala analyser. Indelningen i FA-regioner är av "normativ" karaktär och bygger på utvecklingstendenser i arbetspendlingen. Avsikten är att indelningen ska kunna ligga fast under minst tio år. Indelningen baseras främst pendlingsstatistik från 2003. Men hänsyn har även tagits till andra faktorer som trender i arbetspendlingen och andra faktorer som kan förändra resmönstren på ett genomgripande sätt.
Befolkning Befolkning per kommun
Befolkningsutveckling Befolkningsutveckling per kommun, procentuell förändring jämfört med föregående år
Åldersstruktur Procentuell andel av totalbefolkningen i åldern 0-17, 18-24, 25-44, 45-64 och över 65 år.
Nettopendling Inpendling minus utpendling
Gästnätter per invånare Antal gästnätter på hotell, vandrarhem och stugbyar (exklusive camping) per invånare.
Fritidshus per 1 000 invånare Antal fritidshus per 1 000 invånare
Inkomstindex Nettoinkomst per invånare dividerat med genomsnittet för riket.
   
Kommungrupper (Sveriges Kommuner och Landsting, 2011) 
Storstäder Kommuner med en folkmängd som överstiger 200 000 invånare.
Förortskommuner till storstäder Kommuner där mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon annan kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet ska vara någon av storstäderna.
Större städer Kommuner med 50 000-200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 procent.
Förortskommuner till större städer Kommuner där mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i en annan kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet ska vara någon av de större städerna i grupp 3.
Pendlingskommuner Kommuner där mer än 40 procent av nattbefolkningen pendlar till en annan kommun.
Turism- och besöksnäringskommuner Kommuner där antalet gästnätter på hotell, vandrarhem och campingar överstiger 21 per invånare eller där antalet fritidshus överstiger 0,20 per invånare.
Varuproducerande kommuner Kommun där 34 procent eller mer av nattbefolkningen mellan 16 och 64 år är sysselsatta inom tillverkning och utvinning, energi och miljö samt byggverksamhet (SNI2007)
Glesbygdskommuner Kommun med en tätortsgrad understigande 70 procent och mindre än åtta invånare per kvadratkilometer.
Kommuner i tätbefolkad region Kommun med mer än 300 000 personer inom en radie på 112,5 kilometer.
Kommuner i glesbefolkad region Kommun med mindre än 300 000 personer inom en radie på 112,5 km.

 

Källor:

 Huvudkälla

  • Uppgifterna om detaljhandeln i Handeln i Sverige baseras huvudsakligen på SCB:s regionala omsättningsstatistik, REGON
  • REGON bygger på företagens momsredovisning
  • Även demografisk data och turismstatistik har SCB som källa

 Övriga källor 

  • Offentliga årsredovisningar
  • Inrapportering från köpcentrum
  • Inrapportering från Ikea och Systembolaget
  • Branschtidningar (Fri Köpenskap, Tidningen Market, Dagens handel)
  • Kontakt med butiker och kommuner
  • Intern kunskap och erfarenhet av detaljhandeln